ارگ ریاست جمهوری هرنوع مخالفت سیاسی را کودتا میداند

comments 0

0 Views

هندوکش-کابل : ارگ ریاست جمهوری مخالفت کاندیدان ریاست جمهوری را مبنی برعدم ادامه حکومت فعلی کودتا میداند

مخالفان در شورای نامزدان می‌گویند، بر بنیاد قانون اساسی، دوره کاری رئیس جمهور پس از اول ماه جوزا مشروعیت ندارد.

در ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان آمده که کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم، پس از انتخابات پايان می‌يابد.

مخالفان سیاسی که عضویت شورای نامزدان ریاست جمهوری را دارند، با پیش کشیدن قانون اساسی با ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز مخالفت دارند.

آن‌ها در یک نشست به روز دوشنبه سی ام ثور گفتند که رئیس جمهور غنی باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار کند.

اما به نظرکارشناسان حکومت فعلا مشروعیت خود را تا زمان برگزاری انتخابات ازتفسیرقانون اساسی توسط استره محکه گرفته است

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments